• برگزاری مراسم روز کارگر سال 1395 در محل پروژه بازیافت کرمانشاه