Website URL: http://www.rck.co.ir/

آقای دکتر حسن آبادی مدیرکل فن آوری و تحول اداری سازمان شهرداریهای کشور و کارشناسان همراه در تاریخ 26/3/94 از پروژه بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهر کرمانشاه و همچنین پروژه پردازش و بازیافت پسماندای شهر کرمانشاه بازدید نمودند

 دکتر فتحی پور شهردار نقده به همراه کارشناسان شهرداری ،ریاست و اعضاء شورا شهر نقده روز چهارشنبه 94/5/7 از پروژه های مدیریت پسماند شهر کرمانشاه (طرح پردازش و بازیافت پسماندهاو طرح بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی  شهر کرمانشاه ) بازدید نمودند.

Page 17 of 17