چکیده : توسعه شهرها به دلیل افزایش جمعیت و تمایل به شهرنشینی موجب گردیدکه درکشورایران همانندروند توسعه جهانی شهرنشینی،دوسوم جمعیت درشهرها ساکن باشند. درکنار روند تغییرالگوهای زندگی نیازجامعه رابه ساخت مسکن وایجاد زیرساخت های عمومی بیشتر نموده است . در کنار این معجزه توسعه شهری یعنی ایجاد آسمان خراش و انبوه سازی،جاده،بزرگراه،مراکزعمومی،سالیانه حجم عظیمی ازپسماندهای عمرانی ساختمانی ناشی ازتخریب ساختمانها برای بلندمرتبه سازی و ساخت سازهای جدیدایجادمیگردد که نه فقط مشکلات زیست محیطی و بهداشتی راایجادنموده است بلکه صدها هکتار زمین برای محل دپوی آن درحاشیه شهرها و زمینهای زراعتی از بین رفته است . جهت دسترسی به ادامه مطلب باید در سایت ثبت نام کرده باشید