روز جهانی زمین پاک

Rate this item
(0 votes)
Written by  | Published in: اخبار شرکت بازیافت

دوم اردیبهشت برابر با 22 آوریل روز جهانی زمین است . یک فعال صلح جو توانست در سال 1369 در یونسکو سازمان ملل این روز را به عنوان روز زمین ثبت کند . از آن زمان هر ساله به مناسبت آگاه سازي مردم به رفتارهاي خود در مقابل زمین که محل زندگی تمامی موجودات جهان است و همچنین حساس نمودن حکومت ها براي انجام و اجراي قوانین زیست محیطی اقداماتی صورت میگیرد .

ایران جزء 10 کشور آلاینده جهان قرار دارد ، زیرا نه مسئولین براي حل مشکلات برنامه مطلوبی دارند نه مسئولیت اجتماعی اکثریت مردم ایران در مقابل حفظ محیط زیست خود مثبت است . در شرایط موجود که بحران کرونا تمامی جهان را به خود مشغول کرده فرصتی است که دولت در سطح ملی و منطقه اي در عملکرد خود تجدیدنظر نموده و اهدافی را با تامین اعتبارات آن و برنامه هایی براي آگاه سازي اقشار جامعه و مسئولیت پذیري آنان براي حفظ محیط زیست خود و زمین مادر در نظر بگیرد . به عنوان مثال هر شهروند ایرانی بطور میانگین در سال حدود 300 کیلوگرم ، یک خانواده 3 تا 4 نفره حدود 1000 کیلوگرم پسماند تولید می کنند . هزینه مدیریت این مقدار پسماند به نسبت سال 99 یعنی از جمع آوري ، انتقال ، بازیافت و پردازش کامل آن براي هر کیلوگرم پسماند حدود 300 تومان تمام میشود . یعنی براي هر نفر ماهیانه حدود 7 تا 8 هزار تومان ، یعنی بهاي یک کیلوگرم میوه ارزان و یک خانواده 25 هزار تومان در ماه می باشد . یعنی بهاي یک پرس غذاي ارزان. تا زمانی که مردم در پرداخت هزینه هاي پسماند مشارکت نداشته باشند تا زمانی که مدیران شهري برنامه اي براي جایگزینی پدیده ي شوم زباله گردي یعنی استقرار 2 مخزن براي جمع آوري پسماندهاي خشک و تر در داخل حیاط یا پارکینگ واحدهاي مسکونی نداشته باشند این وضعیت شوم زباله گردي و آلودگی محیط زیست ادامه خواهد داشت . پیام من به عنوان یک فعال محیط زیست در این روز این است که در شرایطی که روزانه بیش از 50 هزار تن پسماند در شهرها و روستاهاي ایران به نحوي در محلی دفن یا تلنبار میشود دولت باید براي یکبار یک اعتباري به نسبت سرانه جمعیت حدود 100 تا 120 هزار تومان در اختیار استانداري هاي هر استان قرار گیرد تا شهرداري ها امکانات تاسیس واحدهاي پردازش و بازیافت پسماندها را فراهم کنند و شهروندان هم ملزم به پرداخت هزینه هاي جاري شوند تا هم مشکلات دفن 20 میلیون تن پسماند در سال که سهم بزرگی در آلودگی محیط زیست ایران را دارد حل شود هم 100 هزار شغل را ایجاد نمود . مردم هم آگاهانه مصرف پسماندهاي یکبارمصرف و کیسه هاي پلاستیک را کاهش می دهند ، زیرا محیط زیست کالاي وارداتی – صادراتی نیست .

هایده شیرزادي

فعال محیط زیست

روز زمین پاك – پسماند – کرونا – زباله گردي – مسئولیت اجتماعی – تصمیمات ملی و منطقه اي دولت – حفظ محیط زیست

Read 187 times
Last modified on Wednesday, 22 April 2020 08:58