اخبار و آرشیو خبر شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه :

بازدید جناب آقای دکتر شعبانی(شهردار کرمانشاه) از پروژه بازیافت کرمانشاه

جناب آقای دکتر شعبانی شهردار محترم کرمانشاه از پروژه بازیافت کرمانشاه دیدار نمودند در این دیدار خانم دکتر شیرزادی توضیحاتی از کارکرد پروژه بازیافت کرمانشاه به ایشان ارائه نمودند

 

آقای دکتر ثابت قدم  شهردار محترم رشت خانم پیشگر و خانم شیرزاد از اعضاء محترم شورای شهر مهندس پور علی مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند استان گیلان ، مهندس عاطفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت و دکتر جهانگیری مدیرعامل شرکت کود آلی گیلان و هیات همراه در یک سفر یک روزه در تاریخ 94/8/20 به استان کرمانشاه از پروژه های مدیریت پسماند شهر کرمانشاه بازدید نمودند

 

جناب آقای مهندس ربیعی ، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت بازیافت یرخوار و میمه و خمینی شهر در تاریخ 94/8/16 در یک سفر یک روزه به شهر کرمانشاه ، از طرح های مدیریت پسماند شهر کرمانشاه بازدید نمودند

 دکتر فتحی پور شهردار نقده به همراه کارشناسان شهرداری ،ریاست و اعضاء شورا شهر نقده روز چهارشنبه 94/5/7 از پروژه های مدیریت پسماند شهر کرمانشاه (طرح پردازش و بازیافت پسماندهاو طرح بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی  شهر کرمانشاه ) بازدید نمودند.

آقای دکتر حسن آبادی مدیرکل فن آوری و تحول اداری سازمان شهرداریهای کشور و کارشناسان همراه در تاریخ 26/3/94 از پروژه بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهر کرمانشاه و همچنین پروژه پردازش و بازیافت پسماندای شهر کرمانشاه بازدید نمودند